Garantievoorwaarden

Voorwoord

Occasioncenter Hoeksewaard heeft al zijn occasions geprijsd voor de aller scherpste internet
meeneemprijzen. Voor diegene die meer zekerheid wenst heeft OCHW 3 servicepakketten
samengesteld.
Deze pakketten variëren van een basis pakket met een onderhoudsbeurt tot verscheidene vormen van garantie.
U kan hieronder onze zorgvuldig samengestelde pakketten zien. Voor vragen over de garantie kunt
U zich wenden tot uw aankoopadviseur.

3 en 6 Maanden Volledige Garantie Voorwaarden

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van drie of zes maanden na datum van aflevering zoals vermeld op de factuur.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantie- periode
ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel
voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheids- proeven.

5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.).

6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. De kosten van elders
uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper
geldende prijspeil. De koper dient ter aller tijde van eventuele reparaties door derden van te voren ofwel schriftelijk ofwel telefonisch toestemming te vragen bij de verkoper.

7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio
en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht
en daaruit voortvloeiende defecten.

Garantieclaim melden:
Het aanmelden van garantie dient te allen tijde schriftelijk of telefonisch te worden gemeld aan de directie van Occasioncenter Hoeksewaard. Occasioncenter Hoeksewaard repareert garantiegevallen uitsluitend in eigen beheer mits nadrukkelijk anders afgesproken. Indien de koper de ‘gebreken’ door derden heeft laten repareren zonder schriftelijke of telefonische toestemming van de directie zijn alle kosten voor de koper en komt deze niet in aanmerking voor een vergoeding.

 

Contactgegevens

U kunt uw garantieclaim als volgt melden:

Per telefoon: 0186-629340
Per fax: 0186-629342
Per email: info@ochw.nl

Per post:
Occasioncenter Hoeksewaard
Antonie van Leeuwenhoekstraat 7
3261 LT Oud Beijerland